Statuten Rokade Westerlo VZW

Rokade Westerlo staat geregistreerd in de Kruispuntenbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0775.825.202.

Hoofdstuk 1 – Naam, zetel, doel en duur

Art. 1 De vereniging draagt de naam: Rokade Westerlo, vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Itegembaan 57, 2590 Berlaar.

Art. 3 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het beschermen en stimuleren van het schaken. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. In die zin mag zij ook beperkte economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Art. 4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2 – Leden

Art. 5 Het aantal leden bedraagt minimum 3.

Art. 6 Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt toegelaten. Een persoon die lid wil worden dient zijn aanvraag schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur, bij voorkeur via e-mail of inschrijvingsformulier. Hierdoor stemt hij/zij in met het doel, deze statuten en de privacy-verklaring van de vereniging.

Art. 7 Om lid te zijn van de vereniging dient de betrokkene het lidgeld te hebben betaald.

Art. 8 Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en mag maximum € 250 bedragen.

Art. 9 Elk lid kan altijd uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij brief of e-mail aan de Raad van Bestuur ter kennis te worden gebracht. In geen geval geeft uittreding uit de vereniging recht op teruggave van (een deel van) reeds betaalde lidgelden.

Art. 10 Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden besloten, met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Opgave van redenen is niet vereist. We streven er evenwel als vereniging naar om steeds via dialoog tot een oplossing te komen, en maximaal onze beslissingen te motiveren.

Art. 11 Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt.

Hoofdstuk 3 – Raad van Bestuur

Art. 12 De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die bestaat uit minstens 3 leden. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Zij worden benoemd voor één jaar. Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden, afzetting en/of verlies van het lidmaatschap. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 13 Iedereen vanaf 18 jaar oud kan zich kandidaat stellen of laten stellen tot net voor het begin van de stemming. Ieder kandidaat bestuurslid dient aanvaard te worden bij gewone meerderheid. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

Art. 14 De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of van twee leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid; bij gelijk aantal stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Art. 15 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris, die nadien naar de bestuurders moeten worden rondgestuurd en door hen vóór aanvang van de volgende vergadering moeten worden goedgekeurd. Bij afwezigheid van de secretaris duidt de Raad van Bestuur iemand aan voor aanvang van de vergadering om de notulen te nemen.

Hoofdstuk 4 – Algemene Vergadering

Art. 16 De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle leden.

Art. 17 Een lid jonger dan 18 jaar mag niet stemmen. Een ouder of voogd mag het kind wel vertegenwoordigen en in zijn plaats stemmen. Een lid jonger dan 18 jaar dat zich niet laat vertegenwoordigen, telt niet mee bij de bepaling van het totaal van de stemmen.

Art. 18 Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen bij volmacht. Niemand mag meer dan één volmacht bezitten.

Art. 19 Ieder lid beschikt over één stem.

Art. 20 De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

  1. de statutenwijziging;
  2. de benoeming en afzetting van bestuurders;
  3. de goedkeuring van begroting en rekeningen;
  4. de uitsluiting van een lid;
  5. alle gevallen waarin de statuten dit vereisen;
  6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

Art. 21 De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in september. De oproeping hiervan gebeurt schriftelijk (per brief of e-mail én op de website) aan alle leden, minstens 15 dagen voor de vergadering, en bevat ook de agenda van de Algemene Vergadering.

Art. 22 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens ontstentenis door de penningmeester en bij diens ontstentenis door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 23 De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Leden kunnen bovendien via e-mail ook vragen om een agendapunt op de agenda te zetten. Indien een meerderheid van de bestuurders hiermee akkoord gaat of indien één twintigste (1/20) van de leden deze vraag stelt, komt dit agendapunt ook daadwerkelijk op de agenda.

Art. 24 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft geen stemrecht behalve bij staking van stemmen, dan is zijn stem doorslaggevend.

Art. 25 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten, mits die wijziging op de agenda is vermeld en mits wordt gehandeld overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921. Dit betekent dat voor een wijziging in de statuten tenminste tweederde (2/3) van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. Indien dat quorum niet wordt gehaald kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er moeten tussen de twee vergaderingen minstens 15 dagen zitten.

Art. 26 Tot ontbinding van de vereniging of tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. Dit betekent dat voor deze beslissingen tenminste tweederde (2/3) van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, en de beslissing genomen wordt met minimaal een viervijfde (4/5) meerderheid.

Art. 27 Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of bij afwezigheid van de secretaris door iemand die door de Raad van Bestuur bij aanvang van de vergadering wordt aangeduid.

Hoofdstuk 5 – Begroting, rekeningen

Art. 28 Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Art. 29 Bij het einde van elk boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af en maakt de inventaris en balans, evenals de begroting voor het volgend jaar. Deze worden aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Hoofdstuk 6 – Ontbinding, vereffening

Art. 30 De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering genomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bij ontbinding van de vereniging worden 2 vereffenaars aangesteld door de AV.

Art. 31 In geval van ontbinding worden de activa, na uitzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging, stichting of inrichting, die hetzelfde doel als deze vereniging nastreeft. De keuze hiervan wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Meer schaakstukken over Rokade Westerlo VZW

rokade westerlo vzw

Rokade Westerlo – omvorming van feitelijke vereniging naar VZW

Steven     22.06.2021     4

Het bestuur van Rokade Westerlo heeft de intentie om de club om te vormen van een feitelijke vereniging naar een VZW, en dit vanaf 1 september 2021. We bespreken dit op de Algemene Vergadering (27.08.2021). Lees vooraf de statuten en geef eventuele opmerkingen door.

Lees meer